Regulamin Cyklu Konferencji „INFUzja Lokalnie”

 

 1. Konferencja odbywa się w terminach oraz miejscach zgodnych z kalendarzem spotkań zamieszczonym na stronie konferencji www.infu.pl.
 2. Organizatorem Konferencji jest Evereth Publishing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000350152, NIP: 9542139638, REGON: 142097713), zwana dalej Biurem Organizatora.
 3. Uczestnikami Konferencji są przedstawiciele zawodów medycznych posiadający czynne prawo wykonywania zawodu (PWZ) oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką omawianą na Konferencji, a także wystawcy.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie zgłoszenia udziału, zgodnie z informacją na stronie internetowej Konferencji, znajdującej się pod adresem www.infu.pl.
 5. Część wykładowa każdej Konferencji z cyklu INFUzja Lokalnie dla Uczestników jest bezpłatna.
 6. Organizator zapewnia: uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji; wystawę firm; materiały konferencyjne; przerwę kawową w miejscu konferencji.
 7. Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegu oraz ewentualnych opłat za parking.
 8. Koszty przejazdu oraz usług innych niż zaoferowane w ramach opłaty konferencyjnej Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 9. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa 14 dni przed planowaną Konferencją. Organizator może wydłużyć lub skrócić termin zgłaszania uczestnictwa, zaleznie od dostępności pakietów uczestnictwa w Konferencji.
 10. W ramach Konferencji odbędą się sesje plenarne oraz warsztaty szkoleniowe.
 11. Uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych jest płatne zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie konferencji www.infu.pl, oddzielnie dla każdej edycji Konferencji cyklicznej. W przypadku chęci uczestnictwa w warsztatach należy wybrać odpowiednią opcję w formularzu rejestracyjnym, dostępnym pod adresem www.infu.pl.
 12. Gwarancją uczestnictwa w warsztatach jest dokonanie natychmiastowej płatności internetowej. W przypadku niedokonania płatności w czasie rejestracji zgłoszenie nie zostanie uwzględnione.
 13. Po wyczerpaniu liczby miejsc na warsztatach możliwość rejestracji zostanie automatycznie wyłączona.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 15. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.
 16. Wszelkie reklamacje wobec Organizatora związane z Konferencją powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres e-mail: kontakt@evereth.pl.
 17. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 18. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
 19. Rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji można dokonać najpóźniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia wydarzenia. Po tym terminie zgłoszenia rezygnacji nie będą uwzględniane.
 20. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji i/lub płatnych warsztatach szkoleniowych w terminie do 14 dni przed dniem rozpoczęcia Konferencji koszty uczestnictwa zostaną zwrócone Uczestnikowi w pełnej kwocie. W przypadku rezygnacji w terminie do 7 dni przed dniem rozpoczęcia Konferencji zostanie potrącona opłata w wysokości 50% kosztów uczestnictwa. Po upłynięciu terminu 7 dni do dnia rozpoczęcia Konferencji Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w warsztatach; możliwa jest natomiast zmiana personalna Uczestników.
 21. Rezygnacja i/lub zmiana personalna Uczestników powinny zostać przekazane do Organizatora w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: kontakt@evereth.pl.
 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 23. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym będzie się odbywała Konferencja.
 24. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie w czasie Konferencji bez zgody Organizatora.
 25. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji oraz Biuro Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu. Podawanie danych osobowych dla ww. potrzeb ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Więcej informacji: Klauzula prywatności organizatora wykonawczego.
 26. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na rejestrowanie wizerunku w trakcie trwania Konferencji przez podmioty wyznaczone przez Organizatora oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć i/lub nagrań wideo na stronach internetowych i profilach społecznościowych należących do Organizatora w celach informacji oraz promocji, podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231).
 27. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu płatności online.

 

 

 

Kontakt

Masz pytania?

Napisz do nas

  Evereth Publishing

  Biuro organizatora

  +22 813 21 92

  kontakt@evereth.pl

  To top